Zobacz salę zabaw

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. wdrożono stosowanie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) i w związku konieczne jest przekazanie poniższych informacji dotyczących przetwarzania danych rodziców / opiekunów prawnych oraz uczniów naszej placówki.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka?

Poniżej przedstawiamy informacje o tym w jaki sposób, w jakich celach oraz w jakim zakresie przetwarzamy Twoje dane osobowe i dane osobowe Twojego dziecka, w związku z procesem rekrutacyjnym, ale również dalej – w toku całej edukacji w naszej placówce.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym w jakim celu oraz w jaki sposób przetwarzane są Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka jest Niepubliczne Przedszkole Radocha - Radosny Rozwój Dziecka, NIP 6381807090 mieszczące się w Pszczynie przy ul. Dobrawy 42.

Aby zagwarantować, że Twoje dane i dane Twojego dziecka zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny i zgodny z prawem, zatrudniliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z tym przetwarzaniem. Jeżeli chcesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych skorzystaj z danych kontaktowych wskazanych poniżej:

Inspektor Ochrony Danych:
e-mail: mazur.faruga@gmail.com
tel: +48 784 080 319

Skąd mamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka?

Twoje dane osobowe, jak również dane osobowe Twojego dziecka, pozyskujemy od Ciebie. Podajesz nam je w związku ze złożeniem wniosku o przyjęcie Twojego dziecka do naszej placówki, w związku z dalszą korespondencją, która może wyniknąć w toku procesu rekrutacji oraz edukacji w naszej placówce, jak również na potrzeby zapewnienia Twojemu dziecku odpowiednich warunków na czas pobytu w naszej placówce.

W jakim celu przetwarzamy dane osobowe Twoje oraz dane osobowe Twojego dziecka?

Podane przez Ciebie dane przetwarzamy w celu rekrutacji Twojego dziecka do naszej placówki, a w przypadku pozytywnego procesu rekrutacji, przetwarzamy dane w celu świadczenia usług opiekuńczo-wychowawczych, edukacyjnych oraz pedagogicznych, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

W jakim zakresie przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka (dalej: kandydata), jak również Twoje dane osobowe (dalej: rodziców kandydata / opiekunów prawnych), w następującym zakresie: imię i nazwisko, data urodzenia, numer PESEL kandydata (w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość); imiona i nazwiska rodziców / opiekunów prawnych kandydata; adres miejsca zamieszkania rodziców/ opiekunów prawnych i kandydata, adresy e-mail rodziców / opiekunów prawnych; numery telefonu rodziców/ opiekunów prawnych, oraz pozostałe dane zawarte w załączonych przez Ciebie do wniosku dokumentach i oświadczeniach. Ponadto, przetwarzamy dane osobowe Twojego dziecka, jakie zostały uznane przez Ciebie za istotne i z tego powodu przekazane naszej placówce, w szczególności o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym, w celu zapewnienia Twojemu dziecku podczas pobytu w naszej placówce, odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo-wychowawczych.

Podstawa i cel przetwarzania Twoich danych osobowych oraz danych osobowych Twojego dziecka:

Przetwarzanie danych osobowych wymaga zawsze wyraźnej podstawy prawnej. RODO przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych.

1). Przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego dziecka w celu wykonania zawartej z Tobą umowy o świadczenie usług opiekuńczo - wychowawczych w naszej placówce Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Usługobiorca, czyli Ty.

2). Przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz dane osobowe Twojego w celach uczestnictwa Twojego dziecka w zajęciach dodatkowych, na potrzeby niezbędne do zapewnienia jego bezpieczeństwa i ochrony zdrowia jak również w Internecie lub innych miejscach, np. poprzez udostępnianie tam zdjęć lub informacji o Tobie lub Twoim dziecku jeżeli wyrazisz na to zgodę. Podstawą prawną do takiego przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. Twoja dobrowolna, wyraźna zgodna na takie przetwarzanie.

Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe zarówno Twoje, jak i Twojego dziecka, przyjętego do naszej placówki, zgromadzone w trakcie trwania umowy będziemy przechowywać niezależnie od podstawy przetwarzania do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy / świadczenia usług lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy. Tam, gdzie przetwarzamy dane osobowe w oparciu o usprawiedliwiony interes Administratora, dane osobowe nie będą przetwarzane dla określonego celu, jeżeli zgłosisz sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Pamiętaj, że jeśli przetwarzamy Twoje dane w oparciu o Twoją zgodę, możesz w każdej chwili ją wycofać, a my możemy przetwarzać Twoje dane tylko do tego momentu.

Przekazywanie danych poza EOG:

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Kto ma dostęp do Twoich danych?

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych ani danych osobowych Twojego dziecka, nie sprzedajemy ich ani nie wymieniamy się nimi w jakichkolwiek celach także celach marketingowych z innymi podmiotami, placówkami. Twoje dane mogą być przekazywane jedynie” Zaufanym partnerom”, czyli firmom zewnętrznym działających na nasze zlecenie. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia Tobie i Twojemu dziecku naszych Usług lub wykonywania zawartych z Tobą umów (np. zajęcia dodatkowe odbywające się w naszej palcówce). Przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami, naszą Polityką prywatności i standardami bezpieczeństwa informacji.

Prawa osoby, której dane dotyczą:

1.) Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych oraz danych Twojego dziecka oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Jeśli podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda, masz prawo cofnięcia zgody. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
2.) W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy / świadczenia usług lub przetwarzane na podstawie zgody przysługuje Ci także prawo do przenoszenia danych osobowych. W takiej sytuacji otrzymasz od nas swoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.
3.) Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza obowiązujące przepisy o ochronie danych.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić adekwatne i niezbędne środki ochrony danych osobowych, które przetwarza w zakresie poszczególnych celów w obszarze bezpieczeństwa fizycznego, technicznego i organizacyjnego, by chronić Twoje dane przed ich przypadkowym, jak i umyślnym zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawniony ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem przez osoby nieuprawnione stosując odpowiednio dobrane metody i rozwiązania oraz obowiązujące przepisy prawa a wszystko po to by Twoje dane były bezpieczne.

Gdyby któryś z powyższych zapisów wydał się Państwu niejasny lub wzbudził wątpliwości prosimy o poinformowanie nas o tym.

[^]