Zobacz salę zabaw

Statut Niepublicznego Przedszkola Radocha

STATUT

Rozdział 1
Nazwa przedszkola.
§ 1
1. Niepubliczne Przedszkole – Radocha – Radosny Rozwój Dziecka zwane dalej
„Przedszkolem" ma siedzibę w Pszczynie, przy ul. Dobrawy 42.
2. Organem prowadzącym przedszkole jest Radocha spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, adres: 43-200 Pszczyna, ul. Dobrawy 42, na podstawie wpisu do
ewidencji niepublicznych placówek oświatowych nr 2/2011 zmienionego dnia
04.03.2015 r. (zaświadczenie nr PZE/DOO/IB/401/1/15).
3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej.
4. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:
Niepubliczne Przedszkole Radocha – Radosny Rozwój Dziecka
Przedszkole dysponuje pieczęcią o treści:
Niepubliczne Przedszkole
Radocha – Radosny Rozwój Dziecka
ul. Dobrawy 42, 43- 200 Pszczyna
NIP: 6381807090, Regon: 243042332
5. Przedszkole działa na podstawie:
a) Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze
zmianami) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych,
b) Niniejszego Statutu,
c) Wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych.
Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola.
§ 2
1. Przedszkole realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania
przedszkolnego oraz przepisach prawa koncentrujące się na:
1) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności
intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej
orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia
sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i
porażek;
4) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych
relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o
zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawności fizycznej; zachęcaniu do uczestnictwa w
zabawach i grach sportowych;
7) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym
oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały
dla innych;
8) wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności
wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy
rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnianiu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich
ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i
umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W
każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać
się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.
2. Przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarów działalności
edukacyjnej przedszkola:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i
dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych,
wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu
i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
10)wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie
zainteresowań technicznych;
11)pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu
zagrożeń;
12)wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13)wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14)kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15)wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;
16)przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
3. Wspomaga rozwój i wczesną edukację dzieci od 2,5 r. życia do rozpoczęcia nauki w I
klasie 6-letniej szkoły podstawowej.
4
4. Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i
bezpieczeństwa.
5. Udziela dzieciom pomocy psychologicznej w kontakcie z poradnią psychologicznopedagogiczną oraz organizuje zajęcia psycho-edukacyjne dla rodziców.
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na
rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka
wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) ze szczególnych uzdolnień;
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
f) z zaburzeń komunikacji językowej;
g) z choroby przewlekłej;
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i) z niepowodzeń edukacyjnych;
j) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą
środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za
granicą.
2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i
nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu
problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności
wychowawczych.
3) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne
i nieodpłatne.
4) Szczegółowe warunki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa
Rozporządzenie MEN.
6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej,
językowej i religijnej poprzez:
1) organizowanie uroczystości wewnętrznych i środowiskowych;
2) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi;
3) organizowanie wycieczek;
4) organizowanie nauki religii dla wychowanków na życzenie rodziców.
7. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb
środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i
higieny:
1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
5
2) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki
szkolnej;
2a) organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną;
3) zapewnia stałą opiekę pracownika pedagogicznego, (wszyscy pracownicy przedszkola
współuczestniczą w wypełnianiu podstawowego zadania, jakim jest troska o zdrowie i
bezpieczeństwo dzieci). Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko
wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę nad dziećmi upoważnionej osobie;
4) podejmuje działania profilaktyczne, stymulujące, kompensacyjne i korektywne;
5) zapewnia dzieciom opiekę w czasie pracy rodziców.
8. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców
(opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku
pełne bezpieczeństwo:
1) osobom obcym bez upoważnienia, dziecko nie zostanie wydane. W szczególnych
przypadkach dziecko odebrać może inna osoba upoważniona, co musi być
odnotowane przez nauczyciela w jego dokumentacji;
2) za dzieci nie oddane pod opiekę personelu przedszkole nie ponosi odpowiedzialności;
3) wychowankowie placówki powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych
wypadków (polisa zbiorcza znajduje się w aktach przedszkola).
9. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe uwzględniając potrzeby i możliwości
rozwojowe dzieci.
Rozdział 3
Organy przedszkola oraz ich zadania i kompetencje.
§ 3
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola
2) Rada pedagogiczna
§ 4
1. Dyrektor przedszkola:
1) kieruje całą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
2) dba o jego sprawne funkcjonowanie,
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) zapewnia dzieciom higieniczne i bezpieczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku,
5) upowszechnia wiedzę o prawach dziecka wśród nauczycieli, rodziców i dzieci,
6) organizuje w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
7) podejmuje decyzje w sprawach z zakresu prawa pracy,
8) jest uprawniony i zobowiązany do zawierania umów z personelem przedszkola oraz z
rodzicami/prawnymi opiekunami o świadczeniu usług przedszkola - po uzyskaniu
pełnomocnictwa organu prowadzącego przedszkole,
9) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
bhp i p/ poż.,
6
10) przewodniczy radzie pedagogicznej,
11) kieruje działalnością pedagogiczną przedszkola,
12) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
13) na wniosek organu prowadzącego wybiera kierownika placówki
14) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne
wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru,
15) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowane przez
nauczycieli programy nauczania lub zestaw programów,
16) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
17) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa w trybie opisanym w
Ustawie o Systemie Oświaty,
18) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w
organizacji praktyk pedagogicznych,
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.
2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora jego kompetencje
delegowane są wskazanemu przez niego nauczycielowi w zakresie: organizowania
pracy przedszkola, organizowania ramowego rozkładu dnia oraz zabezpieczenia
obiektu i majątku przedszkola. Delegacji na czas określony lub nieokreślony udziela
organ prowadzący przedszkole.
3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez organ
prowadzący przedszkole.
4. W przedszkolu może zostać utworzone stanowisko dyrektora pełniącego nadzór
pedagogiczny lub kierownika placówki koordynującego sprawy organizacyjne tj.
zajmującego się:
a) organizowaniem czasu pracy podległego personelu,
b) przygotowywaniem harmonogramu pracy, urlopów, dyżurów i dbaniem o jego
przestrzeganie,
c) przygotowywaniem miesięcznych raportów i przedkładaniem ich dyrektorowi
przedszkola (ewidencja czasu pracy personelu, frekwencja dzieci, zamówienia
posiłków, niedobory zaopatrzeniowe, propozycje doposażenia bazy
przedszkola w pomoce dydaktyczne),
d) dbaniem o bieżące zaopatrywanie przedszkola w środki czystości, artykuły
biurowe i plastyczne,
e) dbaniem o estetykę pomieszczeń przedszkola i organizowanie drobnych
napraw (zabawki, sprzęt).
§ 5
1. Rada pedagogiczna.
Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą
przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7
W skład rady pedagogicznej wchodzą dyrektor, dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego i
nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu. O posiedzeniach rady należy zawiadomić organ
prowadzący, który może w nich uczestniczyć z głosem doradczym.
Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:
Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) regulaminu własnej działalności,
2) innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
3) planu doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Kompetencje opiniujące rady pedagogicznej:
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) programy wychowania przedszkolnego opracowane przez nauczycieli.
Kompetencje pozostałe:
1) przedstawianie organowi prowadzącemu propozycji zmian w statucie przedszkola,
2) opracowywanie regulaminu własnej działalności,
3) protokołowanie zebrań rady pedagogicznej,
4) nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady
pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców a także
nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§ 6
Organ prowadzący przedszkole:
Organ prowadzący przedszkole odpowiada za jej działalność.
Do zadań organu prowadzącego placówkę należy w szczególności:
1. zapewnienie odpowiednich warunków działania placówki, w tym bezpiecznych i
higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki nad dziećmi,
2. administrowanie nieruchomością, w której wykonywana jest działalność oświatowa
związana z prowadzeniem przedszkola niepublicznego,
3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej (w tym rozliczanie dotacji), prawnej
oraz organizacyjnej placówki,
4. dokonywanie zmian w statucie,
5. obowiązek stałej aktualizacji oraz uzupełnienia danych ujawnionych
w ewidencji.
Organ prowadzący przedszkole za prowadzenie spraw niepublicznego przedszkola pobiera
wynagrodzenie na koniec każdego miesiąca, liczone jako nadwyżka
przychodów nad kosztami uzyskania - wystawiając fakturę za zarządzanie.
§ 7
1. Zasady współdziałania i sposoby rozwiązywania sporów między organami:
8
1) poszczególne organy umożliwiają sobie nawzajem swobodne działanie w ramach
kompetencji, zapewniają swobodny przekaz informacji o podejmowanych działaniach
lub decyzjach;
2) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia
dzieci poprzez konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte i zebrania grupowe;
3) formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
a) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych
w danym oddziale,
b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
c) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na
temat pracy przedszkola,
4) organy przedszkola spotykają się w sytuacjach wymagających podjęcia wspólnych
decyzji:
a) osobą informującą o wszystkich spotkaniach lub kontaktach jest dyrektor przedszkola.
Rozdział 4
Organizacja przedszkola.
§ 8
1. Dzienny czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców i
modyfikowany zgodnie z nimi i jest określony w obowiązującym regulaminie
przedszkola.
1) Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku.
2. Struktura organizacyjna Przedszkola uzależniona jest od potrzeb oraz liczby
uczęszczających do niego dzieci.
3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa wychowanków,
obejmująca dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb,
zainteresowań i uzdolnień.
4. Liczebność grupy wychowanków nie może przekroczyć 25 osób.
5. W okresie wakacyjnym i ferii szkolnych, przy zmniejszonej frekwencji dzieci w
przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie liczby grup. Liczba dzieci w oddziale w
tych przypadkach nie może przekroczyć 25.
6. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci - śniadanie, obiad, podwieczorek, na
warunkach określonych w umowie z rodzicami.
7. Przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie w oparciu o wybrane przez radę
pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego bądź programy autorskie
zatwierdzone przez dyrektora lub dyrektora ds. pedagogicznych.
8. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.
9
9. Na życzenie rodziców prowadzone są zajęcia wykraczające poza podstawę
programową wychowania przedszkolnego, w miarę możliwości organizacyjnych
przedszkola.
10. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć
umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć terapeutycznych
powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
11. Świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne. Odpłatność za przedszkole
jest uiszczana w postaci czesnego, do 5-tego każdego miesiąca za miesiąc
kalendarzowy (z góry).
12. Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych posiadających odpowiednie
kwalifikacje, określone w rozporządzeniu MEN w tej sprawie.
13. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony
przez dyrektora lub dyrektora ds. pedagogicznych w porozumieniu z
nauczycielami, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań
rodziców (prawnych opiekunów).
14. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu
powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy
rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. W uzasadnionych
przypadkach rozkład dnia może ulec zmianie.
15. Przedszkole prowadzi nabór przez cały rok, w zależności od dostępności miejsc.
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniesienie opłaty wpisowej
według obowiązującego cennika, wypełnienie karty zgłoszenia dziecka oraz
podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna umowy opiekuńczo-edukacyjnej.
16. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć
dzieci, które ukończyły 2,5 roku.
17. W Przedszkolu, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów-wyrażone w formie
pisemnego oświadczenia), organizuje się naukę religii rzymskokatolickiej.
18. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne
przepisy.
10
Rozdział 5
Zasady odpłatności.
§9
1. Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola określone są w umowach z rodzicami.
2. Zasady korzystania z wyżywienia przez dzieci i pracowników przedszkola ustala
organ prowadzący przedszkole.
3. Zasady korzystania z ulg i zwolnień z czesnego określone są w „Regulaminie Ulg i
Zwolnień w Niepublicznym Przedszkolu „Radocha” – Radosny Rozwój Dziecka”.
Rozdział 6
Zadania i obowiązki nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§ 10
1. Statut określa ogólne zadania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
a szczegółowe zakresy czynności nauczycieli i innych pracowników zawarte są w
załącznikach do indywidualnych umów o pracę.
§ 11
1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i nauczycieli oraz pracowników obsługi.
2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których
mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy – (Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny).
3. Zadania pracowników przedszkola nie będących nauczycielami:
Asystentka nauczyciela obowiązana jest:
1) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone
przez nauczyciela danego oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu dnia;
2) utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia;
3) pomoc nauczycielom podczas spacerów i wycieczek;
4) pomoc przy ubieraniu, rozbieraniu i myciu dzieci, pomoc przy podawaniu posiłków;
5) przygotowanie sprzętu do odpoczynku dzieci;
6) pomoc przy organizowaniu zajęć i uroczystości przedszkolnych;
7) pomoc w sytuacjach doraźnych (np. choroba dziecka – biegunka, wymioty,
temperatura);
8) przestrzegać dyscypliny pracy, przepisów bhp i terminów badań lekarskich;
9) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.
Pracownik obsługi obowiązany jest:
1) utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia i dbać o powierzony sprzęt;
2) pomoc w sytuacjach doraźnych (np. choroba dziecka – biegunka, wymioty);
3) usuwać dostrzeżone usterki (jeśli to możliwe we własnym zakresie) lub niezwłocznie
11
zgłosić je dyrektorowi (wpisując je w zeszycie zgłoszeń usterek i koniecznych
napraw);
4) dbać o estetykę otoczenia (w tym plac zabaw w ogrodzie przedszkolnym);
5) przestrzegać dyscypliny pracy, przepisów BHP i terminów badań lekarskich;
6) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.
§ 12
1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia obowiązkowe,
dodatkowe i pozaszkolne:
1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tych zajęć;
2) systematyczne kontrolowanie pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są
zajęcia;
3) samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne zgłoszenie
o zagrożeniu dyrekcji przedszkola;
4) kontrola obecności dzieci na każdych zajęciach i niezwłoczne reagowanie na nagłą
nieobecność;
5) wprowadzanie dzieci do sal i przestrzeganie regulaminów obowiązujących w tych
pomieszczeniach.
2. Do zadań nauczycieli przedszkola należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na terenie przedszkola poprzez m.in.:
a) włączenie w tematykę zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu
dzieci na terenie przedszkola,
b) zdiagnozowanie powodów, dla których część dzieci nie do końca czuje się bezpiecznie
wśród koleżanek i kolegów,
c) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy dzieci, która w relacjach
rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym
dzieciom,
d) informowanie na bieżąco policji o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa,
stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci oraz przejawach demoralizacji
dzieci,
e) reagowanie na wszystkie przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania,
dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych
wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty,
f) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka – niezwłoczne wezwanie karetki
pogotowia i powiadomienie rodziców. Lekarz przejmuje odpowiedzialność za życie i
zdrowie dziecka. Jeżeli rodzic nie zjawia się, do szpitala z dzieckiem jedzie nauczyciel
i czeka do momentu pojawienia się rodzica(dziecka nie można zostawić samego),
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie
potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
4) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym
oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego zgodnie
12
z wymaganiami określonymi w programie wychowania przedszkolnego oraz
odpowiedzialność za jej jakość;
5) współpraca z domem rodzinnym wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań
wychowawczych;
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologicznopedagogiczną, zdrowotną i inną;
7) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt przedszkolny;
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej;
9) udział w konferencjach szkoleniowych ;
10) wytwarzanie na placówce sprzyjającej i twórczej atmosfery;
11) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z
organizacji pracy przedszkola;
12) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie
pierwszej szkoły podstawowej i przekazanie informacji rodzicom na temat gotowości
dziecka do podjęcia nauki w szkole.
3. Do zadań psychologa należy:
1) diagnozowanie środowiska wychowanka;
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i
umożliwieniu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawanie przyczyn i niepowodzeń w nauce;
4) wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu placówki i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych
przepisach oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie;
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków,
nauczycieli i rodziców;
8) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne
wychowanków;
9) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych
wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych
potrzeb psychofizycznych i trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym
wymogom;
10) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych.
Pomoc psychologiczna może być udzielana na wniosek:
1) rodzica;
2) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego dziecko i nauczyciela
prowadzącego zajęcia specjalistyczne;
3) logopedy;
13
Pomoc psychologiczna w przedszkolu jest organizowana w szczególności w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze
terapeutycznym;
2) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.
4. Do zadań logopedy należy między innymi:
1) badanie diagnostyczne dzieci;
2) wytypowanie przypadków zakłóceń komunikacji językowej;
3) organizowanie zajęć w grupach 2-4 osobowych lub indywidualnego toku terapii
logopedycznej;
4) prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, pomocy o charakterze profilaktycznym;
5) współpraca z nauczycielami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń mowy;
6) prowadzenie doradztwa dla rodziców, nauczycieli w celu ujednolicenia terapii;
7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
5. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z
odrębnymi przepisami.
1) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i
metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej, a także ze strony
wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
2) nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt
z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.
Rozdział 7
Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola.
§ 13
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie
uzasadnionych przypadkach od ukończenia 2,5 roku życia.
2. Przedszkole prowadzi elektroniczną rekrutację dzieci na zasadzie pełnej dostępności w
miesiącu lutym, a w miarę wolnych miejsc przez cały rok szkolny.
1) kwalifikacji dziecka do przyjęcia do grupy przedszkolnej dokonuje dyrektor
przedszkola.
2) podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniesienie opłaty wpisowej i
podpisanie umowy opiekuńczo- wychowawczej.
Rozdział 8
Prawa i obowiązki dzieci.
§14
1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego
zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej
oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.
2. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do
przedszkola w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 1 miesiąc, po
uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców;
2) zalegania z opłatami za pobyt w przedszkolu trwający dłużej niż 1 miesiąc,
3) gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub
życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców
4) następuje brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym i rodzicami w kwestii
rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka,
(np. brak podjęcia diagnostyki i terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie
możliwości zmiany tej sytuacji,
5) zatajona przez rodziców informacja o stanie zdrowia dziecka uniemożliwia
prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.
Rozdział 9
Postanowienia końcowe.
§ 15
1. Środki na finansowanie działalności przedszkola pochodzą z:
1) Czesnego i opłaty wpisowej wnoszonych przez rodziców (prawnych opiekunów)
2) Darowizn pochodzących od osób prywatnych i instytucji,
3) Innych legalnych źródeł finansowania (dofinansowanie z budżetu miasta, dotacje,
granty itp.).
4) Działalności charytatywnej
5) Środków własnych organu prowadzącego
§ 16
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
3. Rada pedagogiczna w porozumieniu z dyrektorem ma prawo przedstawiania
organowi prowadzącemu propozycji zmian w statucie przedszkola wynikających z
obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Zmian dokonuje organ prowadzący.
4. Każda zmiana skutkuje tekstem jednolitym.
5. Dyrektor przedszkola opracowuje ujednolicony tekst statutu po każdorazowej
nowelizacji.
6. Niniejszy statut uwzględniający wprowadzone zmiany wchodzi w życie z dniem 10
czerwca 2015 r.

[^]