Zobacz salę zabaw

Statut Niepublicznego Przedszkola Radocha

STATUT

Rozdział 1
Nazwa przedszkola.
§ 1
1. Niepubliczne Przedszkole – „Radocha” – Radosny Rozwój Dziecka zwane dalej „Przedszkolem" ma siedzibę w Pszczynie, przy ul. Dobrawy 42.

2. Organem prowadzącym przedszkole jest Monika Kwapińska zamieszkała przy ul. Grzebłowiec 5e w Pszczynie oraz Magdalena Lemaszewska zamieszkała przy ul. Grzebłowiec 23 w Pszczynie, na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych nr 2/2011.

3. Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej.

4. Ustalona nazwa używana przez przedszkole brzmi:
Niepubliczne Przedszkole „Radocha” – Radosny Rozwój Dziecka

Przedszkole dysponuje pieczęcią o treści:

Niepubliczne Przedszkole
„Radocha” – Radosny Rozwój Dziecka
ul. Dobrawy 42, 43- 200 Pszczyna
NIP: 6381807090, Regon: 243042332

5. Przedszkole działa na podstawie:
a) Ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 nr 256, poz. 2572 ze zmianami) oraz wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych,
b) Niniejszego Statutu,
c) Wpisu do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych.

Rozdział 2
Cele i zadania przedszkola.
§ 2
1. Przedszkole realizuje cele określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz przepisach prawa koncentrujące się na:
1) wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;
2) budowaniu systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;
3) kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek;
4) rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
5) stwarzaniu warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
6) trosce o zdrowie dzieci i ich sprawności fizycznej; zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
7) budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijaniu umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;
8) wprowadzaniu dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijaniu umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
9) kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;
10) zapewnianiu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.
Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

2. Przedszkole realizuje zadania w ramach następujących obszarów działalności edukacyjnej przedszkola:
1) kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych;
2) kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych, wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;
3) wspomaganie rozwoju mowy dzieci;
4) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;
5) wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci;
6) wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;
7) wychowanie przez sztukę - dziecko widzem i aktorem;
8) wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec;
9) wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne;
10) wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych;
11) pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń;
12) wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt;
13) wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną;
14) kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania;
15) wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne.

3. Wspomaga rozwój i wczesną edukację dzieci od 2,5 r. życia do rozpoczęcia nauki w I klasie 6-letniej szkoły podstawowej.

4. Zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

5. Udziela dzieciom pomocy psychologicznej w kontakcie z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz organizuje zajęcia psycho-edukacyjne dla rodziców.
1) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dzieciom w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:
a) z niepełnosprawności;
b) z niedostosowania społecznego;
c) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
d) ze szczególnych uzdolnień;
e) ze specyficznych trudności w uczeniu się;
f) z zaburzeń komunikacji językowej;
g) z choroby przewlekłej;
h) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
i) z niepowodzeń edukacyjnych;
j) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu rodzicom dzieci i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
3) Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
4) Szczegółowe warunki udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej określa Rozporządzenie MEN.

6. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej poprzez:
1) organizowanie uroczystości wewnętrznych i środowiskowych;
2) organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi;
3) organizowanie wycieczek;
4) organizowanie nauki religii dla wychowanków na życzenie rodziców.

7. Przedszkole realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny:
1) wspomaga indywidualny rozwój dziecka;
2) współdziała z rodziną pomagając jej w wychowaniu i przygotowaniu dzieci do nauki szkolnej;
2a) organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną;
3) zapewnia stałą opiekę pracownika pedagogicznego, (wszyscy pracownicy przedszkola współuczestniczą w wypełnianiu podstawowego zadania, jakim jest troska o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci). Nauczyciel może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę nad dziećmi upoważnionej osobie;
4) podejmuje działania profilaktyczne, stymulujące, kompensacyjne i korektywne;
5) zapewnia dzieciom opiekę w czasie pracy rodziców.

8. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę pełnoletnią zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo:
1) osobom obcym bez upoważnienia, dziecko nie zostanie wydane. W szczególnych przypadkach dziecko odebrać może inna osoba upoważniona, co musi być odnotowane przez nauczyciela w jego dokumentacji;
2) za dzieci nie oddane pod opiekę personelu przedszkole nie ponosi odpowiedzialności;
3) wychowankowie placówki powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków (polisa zbiorcza znajduje się w aktach przedszkola).

9. Przedszkole organizuje zajęcia dodatkowe uwzględniając potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci.

Rozdział 3
Organy przedszkola oraz ich zadania i kompetencje.
§ 3
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor przedszkola
2) Rada pedagogiczna
§ 4
1. Dyrektor przedszkola:
1) kieruje całą działalnością przedszkola i reprezentuje go na zewnątrz,
2) dba o jego sprawne funkcjonowanie,
3) sprawuje opiekę nad wychowankami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
4) zapewnia dzieciom higieniczne i bezpieczne warunki zabawy, nauki i wypoczynku,
5) upowszechnia wiedzę o prawach dziecka wśród nauczycieli, rodziców i dzieci,
6) organizuje w przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczną,
7) podejmuje decyzje o zatrudnianiu i zwalnianiu pracowników, ich nagradzaniu i premiowaniu,
8) jest uprawniony i zobowiązany do zawierania umów z personelem przedszkola oraz z rodzicami/prawnymi opiekunami o świadczeniu usług przedszkola - po uzyskaniu pełnomocnictwa organu prowadzącego przedszkole,
9) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p/ poż.,
10) przewodniczy radzie pedagogicznej,
11) kieruje działalnością pedagogiczną przedszkola,
12) sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami,
13) na wniosek organu prowadzącego wybiera kierownika placówki
14) przedstawia radzie pedagogicznej nie rzadziej niż 2 razy w roku szkolnym ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru,
15) po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej dopuszcza do użytku zaproponowane przez nauczycieli programy nauczania lub zestaw programów,
16) realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
17) wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa w trybie opisanym w Ustawie o Systemie Oświaty,
18) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,
19) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dyrektora jego kompetencje delegowane są wskazanemu przez niego nauczycielowi w zakresie: organizowania pracy przedszkola, organizowania ramowego rozkładu dnia oraz zabezpieczenia obiektu i majątku przedszkola. Delegacji na czas określony lub nieokreślony udziela Właściciel Przedszkola.

3. Dyrektor działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Właściciela Przedszkola.

4. W przedszkolu może zostać utworzone stanowisko dyrektora pełniącego nadzór pedagogiczny lub kierownika placówki koordynującego sprawy organizacyjne tj. zajmującego się:
a) organizowaniem czasu pracy podległego personelu,
b) przygotowywaniem harmonogramu pracy, urlopów, dyżurów i dbaniem o jego przestrzeganie,
c) przygotowywaniem miesięcznych raportów i przedkładaniem ich dyrektorowi przedszkola (ewidencja czasu pracy personelu, frekwencja dzieci, zamówienia posiłków, niedobory zaopatrzeniowe, propozycje doposażenia bazy przedszkola w pomoce dydaktyczne),
d) dbaniem o bieżące zaopatrywanie przedszkola w środki czystości, artykuły biurowe i plastyczne,
e) dbaniem o estetykę pomieszczeń przedszkola i organizowanie drobnych napraw (zabawki, sprzęt).

§ 5
1. Rada pedagogiczna.
Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym i sprawuje nadzór merytoryczny nad pracą przedszkola, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej:
Podejmowanie uchwał w sprawie:
1) wprowadzania zmian w statucie przedszkola wynikających z obowiązujących przepisów prawa oświatowego,
2) regulaminu własnej działalności,
3) innowacji i eksperymentów pedagogicznych,

Kompetencje opiniujące rady pedagogicznej:
Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,
2) programy wychowania przedszkolnego opracowane przez nauczycieli,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Kompetencje pozostałe:
1) opracowywanie projektu zmian w statucie przedszkola,
2) opracowywanie regulaminu własnej działalności,
3) protokołowanie zebrań rady pedagogicznej,
4) nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci i ich rodziców a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

§ 6
1. Zasady współdziałania i sposoby rozwiązywania sporów między organami:
1) poszczególne organy umożliwiają sobie nawzajem swobodne działanie w ramach kompetencji, zapewniają swobodny przekaz informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach;
2) rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci poprzez konsultacje indywidualne, zajęcia otwarte i zebrania grupowe;
3) formy tego współdziałania uwzględniają prawo rodziców do:
a) znajomości zadań wynikających z planu rocznego przedszkola i planów miesięcznych w danym oddziale,
b) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
c) wyrażania i przekazywania organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii na temat pracy przedszkola,
4) organy przedszkola spotykają się w sytuacjach wymagających podjęcia wspólnych decyzji:
a) osobą informującą o wszystkich spotkaniach lub kontaktach jest dyrektor przedszkola.

Rozdział 4
Organizacja przedszkola.
§ 7
1. Dzienny czas pracy przedszkola dostosowany jest do potrzeb rodziców i modyfikowany zgodnie z nimi i jest określony w obowiązującym regulaminie przedszkola.
1) Przedszkole funkcjonuje przez 12 miesięcy w roku.

2. Struktura organizacyjna Przedszkola uzależniona jest od potrzeb oraz liczby uczęszczających do niego dzieci.

3. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest grupa wychowanków, obejmująca dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.

4. Liczebność grupy wychowanków nie może przekroczyć 25 osób.

5. W okresie wakacyjnym i ferii szkolnych, przy zmniejszonej frekwencji dzieci w przedszkolu, dopuszcza się zmniejszenie liczby grup. Liczba dzieci w oddziale w tych przypadkach nie może przekroczyć 25.

6. Przedszkole prowadzi żywienie dzieci - śniadanie, obiad, podwieczorek, na warunkach określonych w umowie z rodzicami.

7. Przedszkole prowadzi nauczanie i wychowanie w oparciu o wybrane przez radę pedagogiczną programy wychowania przedszkolnego bądź programy autorskie zatwierdzone przez dyrektora lub dyrektora ds. pedagogicznych.
1) Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

8. Na życzenie rodziców prowadzone są zajęcia wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, w miarę możliwości organizacyjnych przedszkola.

9. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii i zajęć terapeutycznych powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

10. Świadczenia udzielane przez przedszkole są odpłatne. Odpłatność za przedszkole jest uiszczana w postaci czesnego, do 5-tego każdego miesiąca za miesiąc kalendarzowy (z góry).

11. Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych posiadających odpowiednie kwalifikacje, określone w rozporządzeniu MEN w tej sprawie.

12. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora lub dyrektora ds. pedagogicznych w porozumieniu z nauczycielami, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny oraz oczekiwań rodziców (prawnych opiekunów).

13. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci. W uzasadnionych przypadkach rozkład dnia może ulec zmianie.

14. Przedszkole prowadzi nabór przez cały rok, w zależności od dostępności miejsc.
Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest wniesienie opłaty wpisowej według obowiązującego cennika, podpisanie przez rodzica lub prawnego opiekuna umowy opiekuńczo-edukacyjnej oraz wypełnienie karty zgłoszenia dziecka.

15. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć dzieci które ukończyły 2,5 roku.

16. W Przedszkolu, na życzenie rodziców (prawnych opiekunów-wyrażone w formie pisemnego oświadczenia), organizuje się naukę religii rzymskokatolickiej.

17. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

Rozdział 5
Zasady odpłatności.
§8
1. Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola określone są w umowach z rodzicami.

2. Zasady korzystania z wyżywienia przez dzieci i pracowników przedszkola ustala organ prowadzący przedszkole.

Rozdział 6
Zadania i obowiązki nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
§ 9
1. Statut określa ogólne zadania nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami, a szczegółowe zakresy czynności nauczycieli i innych pracowników zawarte są w załącznikach do indywidualnych umów o pracę.

§ 10
1. W przedszkolu zatrudnia się dyrektora i nauczycieli oraz pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania i wynagradzania nauczycieli oraz innych pracowników, o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy – (Kodeks Pracy, Kodeks Cywilny).

3. Zadania pracowników przedszkola nie będących nauczycielami:

Asystentka nauczyciela obowiązana jest:
1) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do wychowanków polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne czynności wynikające z rozkładu dnia;
2) utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia;
3) pomoc nauczycielom podczas spacerów i wycieczek;
4) pomoc przy ubieraniu, rozbieraniu i myciu dzieci, pomoc przy podawaniu posiłków;
5) przygotowanie sprzętu do odpoczynku dzieci;
6) pomoc przy organizowaniu zajęć i uroczystości przedszkolnych;
7) pomoc w sytuacjach doraźnych (np. choroba dziecka – biegunka, wymioty, temperatura);
8) przestrzegać dyscypliny pracy, przepisów bhp i terminów badań lekarskich;
9) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.

Pracownik obsługi obowiązany jest:
1) utrzymywać w czystości przydzielone pomieszczenia i dbać o powierzony sprzęt;
2) pomoc w sytuacjach doraźnych (np. choroba dziecka – biegunka, wymioty);
3) usuwać dostrzeżone usterki (jeśli to możliwe we własnym zakresie) lub niezwłocznie
zgłosić je dyrektorowi (wpisując je w zeszycie zgłoszeń usterek i koniecznych napraw);
4) dbać o estetykę otoczenia (w tym plac zabaw w ogrodzie przedszkolnym);
5) przestrzegać dyscypliny pracy, przepisów BHP i terminów badań lekarskich;
6) wykonywać inne czynności zlecone przez dyrektora wynikające z organizacji pracy.

§ 11
1. Szczegółowy zakres zadań nauczycieli prowadzących zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i pozaszkolne:
1) przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas tych zajęć;
2) systematyczne kontrolowanie pod względem bhp miejsca, w którym prowadzone są zajęcia;
3) samodzielne usuwanie dostrzeżonego zagrożenia lub niezwłoczne zgłoszenie
o zagrożeniu dyrekcji przedszkola;
4) kontrola obecności dzieci na każdych zajęciach i niezwłoczne reagowanie na nagłą nieobecność;
5) wprowadzanie dzieci do sal i przestrzeganie regulaminów obowiązujących w tych pomieszczeniach.

2. Do zadań nauczycieli przedszkola należy w szczególności:
1) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom na terenie przedszkola poprzez m.in.:
a) włączenie w tematykę zajęć wychowawczych problematyki bezpiecznego pobytu dzieci na terenie przedszkola,
b) zdiagnozowanie powodów, dla których część dzieci nie do końca czuje się bezpiecznie wśród koleżanek i kolegów,
c) wzmożenie działalności profilaktycznej wśród tej grupy dzieci, która w relacjach rówieśniczych – nie sprzyja tworzeniu środowiska bezpiecznego i przyjaznego innym dzieciom,
d) informowanie na bieżąco policji o zdarzeniach noszących znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia dzieci oraz przejawach demoralizacji dzieci,
e) reagowanie na wszystkie przejawy naruszenia przez dzieci zasad zachowania, dyscypliny, w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie wulgarnych wyrazów i zwrotów, wulgarne gesty,
f) w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia dziecka – niezwłoczne wezwanie karetki pogotowia i powiadomienie rodziców. Lekarz przejmuje odpowiedzialność za życie i zdrowie dziecka. Jeżeli rodzic nie zjawia się, do szpitala z dzieckiem jedzie nauczyciel i czeka do momentu pojawienia się rodzica(dziecka nie można zostawić samego),
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowania;
3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji;
4) planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej w powierzonym oddziale, opartej na pełnej znajomości dziecka i jego środowiska rodzinnego zgodnie z wymaganiami określonymi w programie wychowania przedszkolnego oraz odpowiedzialność za jej jakość;
5) współpraca z domem rodzinnym wychowanków w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych;
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno- pedagogiczną, zdrowotną i inną;
7) dbałość o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i sprzęt przedszkolny;
8) doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie wiedzy merytorycznej;
9) udział w konferencjach szkoleniowych ;
10) wytwarzanie na placówce sprzyjającej i twórczej atmosfery;
11) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy przedszkola;
12) przeprowadzenie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej i przekazanie informacji rodzicom na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

3. Do zadań psychologa należy:
1) diagnozowanie środowiska wychowanka;
2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwieniu ich zaspokojenia;
3) rozpoznawanie przyczyn i niepowodzeń w nauce;
4) wspieranie dziecka z wybitnymi uzdolnieniami;
5) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
6) podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających
z programu placówki i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach oraz wspieranie nauczycieli w tym zakresie;
7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców;
8) wspieranie nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne wychowanków;
9) udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i trudności w uczeniu się, umożliwiające sprostanie tym wymogom;
10) wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
11) umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
12) podejmowanie działań mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych.

Pomoc psychologiczna może być udzielana na wniosek:
1) rodzica;
2) nauczyciela, w szczególności nauczyciela uczącego dziecko i nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne;
3) logopedy;

Pomoc psychologiczna w przedszkolu jest organizowana w szczególności w formie:
1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
2) zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców;
3) porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli.

4. Do zadań logopedy należy między innymi:
1) badanie diagnostyczne dzieci;
2) wytypowanie przypadków zakłóceń komunikacji językowej;
3) organizowanie zajęć w grupach 2-4 osobowych lub indywidualnego toku terapii logopedycznej;
4) prowadzenie ćwiczeń logopedycznych, pomocy o charakterze profilaktycznym;
5) współpraca z nauczycielami i rodzicami w minimalizowaniu skutków zaburzeń mowy;
6) prowadzenie doradztwa dla rodziców, nauczycieli w celu ujednolicenia terapii;
7) prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

5. Nauczyciel prowadzi dokumentację pedagogiczną dotyczącą oddziału zgodnie z odrębnymi przepisami.
1) nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora i rady pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych,
2) nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego z wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
a) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
b) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
c) włączenia ich w działalność przedszkola.

Rozdział 7
Szczegółowe zasady rekrutacji do przedszkola.
§ 12
1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach od ukończenia 2,5 roku życia.

2. Przedszkole prowadzi elektroniczną rekrutację dzieci na zasadzie pełnej dostępności w miesiącu lutym, a w miarę wolnych miejsc przez cały rok szkolny.
1) kwalifikacji dziecka do przyjęcia do grupy przedszkolnej dokonuje dyrektor przedszkola.
2) podstawą przyjęcia dziecka do przedszkola jest podpisanie umowy opiekuńczo- wychowawczej i wniesienie opłaty wpisowej.

ROZDZIAŁ 8
Prawa i obowiązki dzieci.
§13
1. Dziecko uczęszczające do przedszkola ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;
3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie wychowawczo-dydaktycznym.

2. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku:
1) nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej dłużej niż 1 miesiąc, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu rodziców;
2) zalegania z opłatami za pobyt w przedszkolu trwający dłużej niż 1 miesiąc,
3) gdy dziecko swoim zachowaniem powoduje zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia innych wychowanków przedszkola lub wychowawców
4) następuje brak współpracy pomiędzy personelem dydaktycznym i rodzicami w kwestii rozwiązywania problemów powstałych w procesie edukacji i wychowania dziecka, (np. brak podjęcia diagnostyki i terapii) lub gdy wykorzystane zostały wszelkie możliwości zmiany tej sytuacji,
5) zatajona przez rodziców informacja o stanie zdrowia dziecka uniemożliwia prawidłowy proces wychowania i kształcenia w grupie przedszkolnej.

ROZDZIAŁ 9

Praca zdalna

§ 14

1. Organem posiadającym kompetencje w zakresie zawieszenia zajęć jest organ prowadzący przedszkole.

2. Organ prowadzący może w szczególnych przypadkach delegować zadania z pkt 1. Na dyrektora placówki lub inną upoważnioną osobę.

3. Zajęcia oraz organizacja pracy w wyjątkowych sytuacjach może być organizowana i prowadzona w trybie hybrydowym lub zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

4. Nadzór podczas wprowadzania oraz przy realizacji pracy zdalnej prowadzi dyrektor

5. Organ prowadzący może zawiesić pracę przedszkola w sytuacji wystąpienia

a) Zagrożenia bezpieczeństwa dzieci przedszkolnych w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub międzynarodowych
b) Temperatury zagrażające zdrowiu dzieci na zewnątrz lub w pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia z dziećmi
c) Zagrożenia związane z sytuacją epidemiologiczną
d) Inne nadzwyczajne zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci

6. W przypadku zawieszenia zajęć na okres powyżej dwóch dni dyrektor przedszkola organizuje zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia zajęć

7.Odstąpienie od nauki zdalnej mimo ustawowego obowiązku jej jest możliwe:
a) Za zgodą organu prowadzącego
b) Po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny

8. O zawieszeniu zajęć dyrektor zobowiązany jest zawiadomić organ sprawujący nadzór pedagogiczny

9. W okresie prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość dyrektor koordynuje współpracę nauczycieli z dziećmi i rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci

10. Przedszkole organizuje pracę zdalną z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1) W tym technologie informacyjno- komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć:
- Sprawdzone materiały i strony internetowe
- E-booki, linki do słuchowisk, zabawy on-line
- Zdjęcia i filmiki, propozycje pracy wysyłane codziennie przez nauczycieli
2) Sposób przekazywania dzieciom i ich rodzicom materiałów niezbędnych do realizacji tych zadań
- Poprzez dziennik elektroniczny
- Kontakt telefoniczny
- Dostępność nauczycieli i specjalistów w godzinach pracy przedszkola opublikowana na stronie internetowej przedszkola
- Materiały do pracy dla dzieci są zamieszczane kompleksowo początkiem tygodnia, zgodnie z obowiązującym planem pracy i codziennie uzupełniane
- Warunki bezpiecznego dzieci w tych zajęciach w odniesieniu do ustalonych w przedszkolu technologii informacyjno – komunikacyjnej , mając na uwadze wiek i aspekty zdrowotne stosuje się łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia w zakresie , który nauczyciel edukacji przedszkolnej uzna za konieczny
11. Nauczyciele zobowiązani są do planowania zajęć ze szczególnym uwzględnieniem
- równomiernego obciążania dzieci w poszczególnych dniach
- zróżnicowania zajęć każdego dnia
- możliwości psychofizycznych dzieci
- łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia
- konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego z czasu spędzanego przed ekranem komputera

12. Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają dostosowany tryb pracy zdalnej do swoich potrzeb i możliwości na zasadach określonych w regulaminie

13. Sposób potwierdzania uczestnictwa dzieci w zajęciach realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, uwzględniając konieczność poszanowania sfery prywatności dziecka oraz warunki techniczne i oprogramowanie sprzętu służącego do nauki :
a) Nauczyciel sprawdza obecność – potwierdzeniem odebranej wiadomości poprzez dziennik elektroniczny
b) Rodzice kontaktują się z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny. Kontakt telefoniczny lub inny sposób ustalony z nauczycielem
c) Potwierdzanie uczestnictwa dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne – rodzice przekazują wykonane przez dziecko zadania w sposób uzgodniony z nauczycielem

14. O udziale uczniów w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej prowadzonych w innej formie decydują rodzice w porozumieniu z nauczycielem prowadzącym zajęcia

15. W okresie organizacji nauczania zdalnego rada pedagogiczna oraz powołane zespoły nauczycieli mogą odbywać swoje spotkania w formie on-line, zgodnie z przyjętym regulaminem

16. Szczegółowe zasady pracy na odległość określa regulamin pracy zdalnej

ROZDZIAŁ 10
Postanowienia końcowe.
§ 15
1. Sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność przedszkola:
1) Czesne i opłata wpisowa,
2) Darowizny pochodzące od osób prywatnych i instytucji,
3) Inne (dofinansowanie z budżetu miasta, dotacje, granty itp.).

§ 16
1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.
3. Rada pedagogiczna w porozumieniu z dyrektorem ma prawo wprowadzania zmian w statucie przedszkola wynikających z obowiązujących przepisów prawa oświatowego. Pozostałych zmian dokonuje organ prowadzący.
4. Każda zmiana skutkuje tekstem jednolitym.
5. Dyrektor przedszkola opracowuje ujednolicony tekst statutu po każdorazowej nowelizacji.
6. Niniejszy statut uwzględniający wprowadzone zmiany wchodzi w życie z dniem 01 września 2022 r.

[^]